Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 25:

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

Bài làm:

Công thức tinh công của lực điện trong điện trường đều: A = q.E.d

Trong đó: A: là công của lực điện (J).

q: độ lớn của điện tích (C).

E: độ lớn của cượng độ điện trường tại điểm đang xét (V/m).

d: Độ dài hình chiếu của vevto cường độ điện trường lên một đường sức (m).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021