Viết biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nói rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 28:

Viết biểu thức liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nói rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.

Bài làm:

Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường là: ., trong đó: d là hình chiếu của quỹ đạo lên một đường sức.

Điều kiện áp dụng:

  • Điện trường phải là điện trường đều.
  • Hoặc d rất nhỏ so với khoảng cách ta xét.
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021