Giải vật lí 12 câu 8 trang 45: Chọn câu đúng:

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 45:

Chọn câu đúng.

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất.

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.

D. hai cực đều là cách điện.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021