Định luật Ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 54:

Định luật Ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.

Bài làm:

Định luật Ôm đối với toàn mạch đề cập tới mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động và điện trở trong r mắc với các điện trở ngoài có điện trở tương đương RN.

Nội dung: Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghich với điện trở toàn phần của mạch đó.

Biểu thức: .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021