Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.3, trong đó nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 6$ (V) và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 $\Omega $; R3 = 7,5 $\Omega $.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 62:

Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.3, trong đó nguồn điện có suất điện động (V) và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 ; R3 = 7,5 .

a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Giải bài tập câu 1 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài làm:

a. Mạch gồm: R1 // R2 // R3

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

$\Omega $.

$R_{N} = 5$ $\Omega $.

b. Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

(A).

Ta có: I = I1 + I2 + I3 và I.RN = I1.R1 = I2.R2 = I3.R3 I1 = I2 = 0,2 (A); I3 = 0,8 (A).

  • 120 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021