Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ là lực tương tác

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 124:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Lực từ là lực tương tác

A. giữa hai nam châm.

B. giữa hai điện tích đứng yên.

C. giữa hai dòng điện.

D. giữa một nam châm và một dòng điện.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021