Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220 V – 1000 W.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 49:

Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220 V – 1000 W.

a, Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên dây.

b, Sử dụng ấm điện với điện thế 220 V để đun sôi 2 (l) nước từ 250 C. Tính thời gian đển đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K).

Bài làm:

a, 220 V: Cho biết điện áp định mức của ấm, khi sử dụng hiệu điện thế 220 V đặt vào ấm thì ấm hoạt động bình thường và ở trạng thái tốt nhất.

1000 W: Cho biết khi ấm hoạt động với hiệu điện thế định mức thì sẽ tiêu thụ một công suất là 1000 W.

b, Đổi 2 (l) = 2 (kg).

Nhiệt lượng của ấm cần thu vào để làm nước trong ấm tăng từ 250 C lên 1000 C là:

Qthu = m.c., với = T2 – T1 = 100 – 25 = 750C.

Điện năng tiêu thụ lí thuyết của ấm là: Alt = U.I.t = P.t.

Thưc tế, do hiệu suất của ấm là 90%, nên điện năng tiêu thụ của ấm là A = 0,9.P.t = 0,9.Qthu

0,9.P.t = m.c..

$t = \frac{m.c.\triangle T}{0,9P} = \frac{2.4190.75}{0,9.1000} \approx 698$ (s).

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021