Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 124:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Từ trường không tương tác với

A. các điện tích chuyển động.

B. các điện tích đứng yên.

C. nam châm đứng yên.

D. nam châm chuyển động.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021