Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 138:

Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B = 10-2 T. Xác định:

a. tốc độ của proton.

b. chu kì chuyển động của proton. Cho mp = 1,672.10-27 kg.

Bài làm:

a. Tốc độ proton là:

$\Rightarrow $ $v = \frac{R.q.B}{m} = \frac{5.1,6.10^{-19}.10^{-2}}{1,672.10^{-27}} \approx 4,8.10^{6}$ (m/s).

b. chu kì của proton là: (s).

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021