Khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló phân kì. Kết quả này có mâu thuẫn với tính chất của thấu kính không ? Tại sao ? sgk Vật lí 11 trang 185

  • 1 Đánh giá

Trang 185 Sgk Vật lí lớp 11

Khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló phân kì. Kết quả này có mâu thuẫn với tính chất của thấu kính không ? Tại sao ?

Bài làm:

Thấu kính hội tụ có tính chất là làm hội tụ chùm tia sáng qua nó, có nghĩa là một chùm tia tới thấu kính thì chùm tia ló qua thấu kính bao giờ cũng hội tụ hơn chùm tia tới.

Nếu ảnh tạo bởi vật thật qua thấu kính là ảnh ảo thì ảnh ảo xa thấu kính hơn vật của nó. Như vậy khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló phân kì, nhưng vẫn hội tụ hơn chùm tia tới .

Kết quả này không mâu thuẫn với tính chất của thấu kính hội tụ là làm hội tụ chùm tia sang qua nó.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021