Giải câu 11 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 190

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 190 Sgk Vật lí lớp 11

Một thấu kính phân kì có độ tụ -5dp

a) Tính tiêu cự của kính

b) Nếu vật đặt cách kính 30cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ?

Bài làm:

a) Ta có = -0,2 m = -20 cm

b) Vật đặt cách kính 30cm tức là d = 30

=> d' = -12cm < 0

=> Ảnh ảo, nằm ở trước thấu kính và cách thấu kính 12cm

Số phóng đại ảnh: = $-\frac{-12}{30}$ = 0,4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021