Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường $\overrightarrow{B}$ thì

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 138:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường thì

A. hướng chuyển động thay đổi.

B. độ lớn vận tốc thay đổi.

C. động năng thay đổi.

D. chuyển động không thay đổi.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Khi electron bay theo hướng của từ trường thì góc hợp bởi vecto vận tốc của electron với từ trường là 0, do đó lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt bằng 0. Vì vậy, chuyển động của hạt không đổi.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021