Giải bài 16 vật lí 11: Dòng điện trong chân không

  • 1 Đánh giá

Bạn đã bao giờ nghe nói sự dẫn điện trong chân không chưa? Bài học này, KhoaHoc tiếp tục gửi đến bạn nội dung bài 16: Dòng điện trong chân không. Hi vọng bài học này sẽ giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn!

A. Lý thuyết

I. Bản chất dòng điện trong chân không

Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân không đó.

Cách tạo ra dòng điện trong chân không: Dùng một hiệu điện thế lớn giữa anot và catot đặt trong một ống thủy tinh nối với bơm chân không rồi rút khí cho đến khi trong ống là chân không.

II. Tia catot

Tia catot là tia phát ra từ catot làm huỳnh quang thủy tinh. Tia catot còn được gọi là tia âm cực.

Bản chất: Tia catot là dòng các electron phát ra từ catot và bay gần như tự do trong ống thí nghiệm.

Tính chất:

Tia catot phát ra từ catot theo phương vuông góc với bề mặt catot. Bị chặn lại khi gặp vật cản và làm cho vật cản tích điện âm.

Mang năng lượng lớn: Làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát ra tia X, ...

Từ trường làm tia catot lệch theo hướng vuông góc với phương lan truyền và phương của từ trường. Điện trường làm tia catot lệch theo chiều ngược với điện trường.

Tia catot được sử dụng làm ống phóng điện tử hoặc đèn hình.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK trang 99:

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào tạo ra được dòng điện trong chân không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: SGK trang 99:

Điot chân không cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: SGK trang 99:

Tia catot là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: SGK trang 99:

Tại sao khi phóng điện ở áp suất thấp lại sinh ra tia catot?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: SGK trang 99:

Kể vài tính chất của tia catot chứng tỏ nó là các dòng electron bay tự do.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: SGK trang 99:

Súng electrong tạo ra tia catot theo nguyên tắc nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: SGK trang 99:

Hãy kể hai ứng dụng của tia catot mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: SGK trang 99:

Phát biểu nào là chính xác?

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của

A. các electron phát ra từ catot.

B. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào giữa các điện cực đặt trong chân không.

C. các electron phát ra từ anot bị đốt nóng đỏ.

D. các ion khí còn dư trong chân không.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: SGK trang 99:

Phát biểu nào là chính xác?

Người ta kết luận tia catot là dòng hạt tích điện âm vì

A. nó mang năng lượng.

B. khi rọi vào vật nào, nó làm vật ấy tích điện âm,

C. nó bị điện trường làm lệch hướng,

D. nó làm huỳnh quang thủy tinh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: SGK trang 99:

Catot của một điot chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm2 . Dòng bão hòa Ibh = 10 mA. Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong một giây.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: SGK trang 99:

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một súng electron là 2500 V, tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021