Người ta kết luận tia catot là dòng hạt tích điện âm vì

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK trang 99:

Phát biểu nào là chính xác?

Người ta kết luận tia catot là dòng hạt tích điện âm vì

A. nó mang năng lượng.

B. khi rọi vào vật nào, nó làm vật ấy tích điện âm,

C. nó bị điện trường làm lệch hướng,

D. nó làm huỳnh quang thủy tinh.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021