Tính i

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 157 sgk vật lí 11

Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị ia xuống 0 trong 0,01s. Tính ia.

Bài làm:

Ta có: etc = - L. $\Rightarrow $ $- \Delta i = -(0 - i_{a}) = i_{a} = \frac{e_{tc}.\Delta t}{L} = \frac{0,75.0,01}{25.10^{-3}} = 0,3$A

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021