Giải câu 2 bài 31: Mắt sgk Vật lí 11 trang 203

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 203 Sgk Vật lí lớp 11

Trình bày các hoạt động và các dặc điểm sau của mắt:

- Điều tiết - Điểm cực viễn

- Điểm cực tiểu - Khoảng nhìn rõ

Bài làm:

  • Điều tiết là hoạt động của mắt làm thau đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới
    • Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (fmax)
    • Khi các cơ mắt bóp tối đa, mắt ở trạng thái điều tiết tối đa và tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin)
  • Điểm cực viễn là điểm trên truc của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì Cv ở vô cực
  • Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa
  • Mắt chỉ nhìn rõ vật khi vật trong khoảng CcCv hay khoảng cách từ cực cận Cc đến cực viễn Cv là giới hạn thấy rõ của mắt.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021