Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 20:

Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.

Bài làm:

Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường , $\overrightarrow{E_{2}}$ đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q, một cách độc lập với nhau và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng hợp $\overrightarrow{E}$:

\overrightarrow{E_{1}} + \overrightarrow{E_{2}}$$.

Vecto tng hp theo quy tc hình bình hành.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021