Coi chùm tia song song như xuất phát hay hội tụ ở một điểm rất xa (vô cực), hãy nên mối quan hệ giữa điểm này với: Tiêu điểm ảnh; Tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ; sgk Vật lí 11 trang 182

  • 1 Đánh giá

Trang 182 Sgk Vật lí lớp 11

Coi chùm tia song song như xuất phát hay hội tụ ở một điểm rất xa (vô cực), hãy nên mối quan hệ giữa điểm này với:

  • Tiêu điểm ảnh;
  • Tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ;

Bài làm:

  • Coi chùm tia song song như xuất phát ở một điểm rất xa (vô cực), tức là coi chùm tia tới là chùm song song thì chùm tia ló qua thấu kính sẽ đi qua ( đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài đi qua ( đối với thấu kính phân kì) tiêu điểm ảnh tương ứng với trục song song với chùm tia tới của thấu kính đó.
  • Coi chùm tia song song như hội tụ ở một điểm rất xa ( vô cực), tức là coi chùm tia ló là chùm song song thì chùm tia tới thấu kính sẽ đi qua ( đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài đi qua ( đối với thấu kính phân kì) tiêu điểm vật tương ứng với trục song song với chùm tia ló của thấu kính đó.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021