Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lo-ren-xơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 138:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Lực Lo-ren-xơ

A. vuông góc với từ trường.

B. vuông góc với vận tốc.

C. không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D. phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021