Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 25:

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Bài làm:

Thế năng tại điểm M là:

Ta thấy: q < 0

Thành phần là điện thế do điện tích điểm Q dương gây ra tại M nên có giá trị dương.

Do đó: .

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021