Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 29:

Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

A. VM = 3 V.

B. VN = 3 V.

C. VM – VN = 3 V.

D. VN – VM = 3 V.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021