Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 58:

Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp, hãy viết công thức tính xuất điện động và điện trở trong của nó.

Bài làm:

Ghép nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau.

Đặc điểm: Cực âm của nguồn điện trước được nối với cực dương của nguồn điện tiếp sau.

Suất điện động: .

Điện trở trong: rb = r1 + r2 + ...+ rn.

Ghép song song

Bộ nguồn song song: là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau.

Đặc điểm: Cực dương của các nguồn nối cùng vào một điểm A, cực âm của nguồn điện nối cùng vào một điểm B.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn điện: và $r_{b} = \frac{r}{n}$.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021