Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 85:

Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?

Bài làm:

Nội dung thuyết điện li:

Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazo và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Sự phân li của một số hợp chất:

  • Axit gốc axit (ion âm) + H+ .
  • Bazo OH- (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Muối gốc axit (ion âm) + ion dương (kim loại).
  • Một số bazo không chứa ion kim loại nhưng cũng bị phân li thành ion trong dung dịch.

Anion là phần mang điện âm của phân tử.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021