Câu 7 trang 33: Trên vỏ của một tụ điện có ghi 20

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 33:

Trên vỏ của một tụ điện có ghi 20 - 200 V. Nối hai bản tụ điện trên với một hiệu điện thế 120 V.

a, Tính điện tích của tụ.

b, Tính điện tích tối đa mà tụ tích được.

Bài làm:

a, Điện tích của tụ là Q = C.U = (C).

b, Điện tích tối đa của tụ là: Q = C.Umax = (C).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021