Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 128:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

A. vuông góc với phần tử dòng điện.

B. cùng hướng với từ trường.

C. tỉ lệ với cường độ dòng điện.

D. tỉ lệ với cảm ứng từ.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021