Hai dòng điện I1 = 3 A, I2 = 2 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{0}$.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 133:

Hai dòng điện I1 = 3 A, I2 = 2 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó .

Bài làm:

Cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra được vẽ trên hình:

Giải câu 7 Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Nhận xét: Do hai dòng điện cùng chiều nên trong miền không gian giữa hai dòng điện cảm ứng từ gây ra bởi mỗi dòng điện có cùng phương và ngược chiều.

Để thì B1 = B2

$\frac{r_{1}}{r_{2}} = \frac{I_{1}}{I_{2}} = \frac{3}{2}$.

Lại có r1 + r2 = 50 cm.

Giải hai phương trình trên, ta được r1 = 30 cm, r2 = 20 cm.

Vậy tập hợp các điểm cách dòng điện thứ nhất 30 cm, cách dòng điện thứ hai 20 cm thì có cảm ứng từ bằng 0.

  • 180 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021