Một bóng đèn 220 V – 100 W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng,

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 78:

Một bóng đèn 220 V – 100 W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C và dậy tóc đèn làm bằng vofam.

Bài làm:

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường là: $\Omega $.

Điện trở của bóng đèn khi không thắp sáng là:

Ta có tỉ lệ thuận với R, nên công thức sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ là:

.

R0 = 48,4 .

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021