Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 133:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. luôn bằng 0.

B. tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C. là đồng đều.

D. tỉ lệ với tiết diện ống dây.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021