Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK trang 138:

Một ion bay theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

A. R/2.

B. R.

C. 2R.

D. 4R.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Bán kính quỹ đạo của ion chuyển động trong từ trường khi có vận tốc vuông góc với đường sức từ là: .

Vậy khi vận tốc tăng lên gấp đôi thì bán kính cũng tăng lên 2 lần.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021