Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.4, trong đó các acquy có suất điện động $\varepsilon _{1} = 12$ (V); $\varepsilon _{2} = 6$ (V) và điện trở trong không đáng kể.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 62:

Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.4, trong đó các acquy có suất điện động (V); $\varepsilon _{2} = 6$ (V) và điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = 4 ; R2 = 8 .

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch.

b. Tính công suất tiêu thụ của mỗi điện trở.

c. Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.

Giải bài tập câu 2 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài làm:

Mạch gồm R1 nt R2 và hai nguồn mắc nối tiếp.

a. Điện trở tương đương của mạch: RN = R1 + R2 = 4 + 8 = 12 .

Suất điện động của bộ nguồn là: (V).

Cường độ dòng điện trong mạch là: (A).

b. Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở là:

(W).

(W).

(Vì do mắc nối tiếp nên có: I1 = I2 = I).

c. Công suất của mỗi acquy là:

(W).

(W).

Năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút là:

A1 = Png1.t = 18.5.60 = 5400 J.

A2 = Png2.t = 9.5.60 = 2700 J.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021