Hiệu điện thế giữa anot và catot của một súng electron là 2500 V, tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK trang 99:

Hiệu điện thế giữa anot và catot của một súng electron là 2500 V, tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Bài làm:

Năng lượng của điện trường là: (công của điện trường tác dụng lên electron để dịch chuyển nó)

A = W = e.U = 1,6.10-19.2500 = 4.10-16(J).

Năng lượng này gây ra động năng cho electron nên tốc độ electron là:

(m/s).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021