Giải các câu 4,5 bài 32: Kính lúp sgk Vật lí 11 trang 208

  • 1 Đánh giá

Vẽ sơ đồ tia sáng trong trường hợp mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực để trả lời câu hỏi của bài tập 4 và 5 dưới đây

Câu 4: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Yếu tố nào kể sau đây không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

A. Kích thước của vật

B. Đặc điểm của mắt

C. Đặc điểm của kính lúp

D. Không có (Các yêu tố A,B,C,D đều ảnh hưởng)

Câu 5: Trang 208 Sgk Vật lí lớp 11

Tiếp theo câu 4

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

A. Dời vật

B. Dời thấu kính

C. Dời mắt

D. Không cách nào

Bài làm:

Giải các câu 4,5 bài 32: Kính lúp - sgk Vật lí 11 trang 208

Câu 4:

Số bội giác ngắm chừng ở vô cực:

Trong đó Đ phụ thuộc vào đặc điểm của mắt , f là tiêu cự của kính lúp

Như vậy yếu tố không ảnh hưởng đến giá trị số bội giác là kích thước của vật

Chọn đáp án A

Câu 5:

không phụ thuộc vào khoảng cách giữa kính lúp và mắt, nên việc dời mắt vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực

Chọn đáp án C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021