Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 49:

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua.

Bài làm:

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công của lực điện thực hiện.

Công thức tính điện năng tiêu thụ: A = q.U = U.I.t

Công thức tính công suất điện: . (W).

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021