Hạt tải điện trong kim loại là electron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 78:

Hạt tải điện trong kim loại là electron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

Bài làm:

Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do. Mật độ của chúng không đổi.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021