Giải câu 2 bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính sgk Vật lí 11 trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 195 Sgk Vật lí lớp 11

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1.

Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L2 là bao nhiêu ?

A. 10cm

B. 15cm

C. 20cm

D. Một giá trị khác A,B,C

Bài làm:

Sơ đồ tạo ảnh: AB A1B1 A2B2 ( L1 ) ( L2 )

d1 d'1 d2 d'2

Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của (L2) tạo được điểm sáng tại H là: d2 = d'2 và d2 + d'2 = S1H = 80

=> d2 = d'2 = 40 (cm)

Tiêu cự của (L2) là : = 20 (cm)

Chọn C

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021