Giải câu 10 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 190

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 190 Sgk Vật lí lớp 11

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

a) 125cm

b) 45cm

Bài làm:

Ta có , d > 0 => $d'=\frac{20.d}{d-20}$

Gọi khoảng cách từ vật đến ảnh là L => = L

a) L = 125cm

  • d + d' = 125

=> d$^{2}$ + 125.d - 2500 = 0

=> d = 17,54 (cm) (do d > 0)

Vậy vật cách thấu kính 17,54 cm

  • d + d' = -125

=> d$^{2}$ - 125.d + 2500 = 0

=> d = 25 (cm ) hoặc d = 100 (cm)

b) L = 45cm

  • d + d' = 45

=> d$^{2}$ + 45.d - 900 = 0

=> d = 15 (cm) ( do d > 0 )

  • d + d' = -45

=> d$^{2}$ - 45.d + 900 = 0 => Loại vì phương trình vô nghiệm

Vậy với L = 125cm thì d = 17,54cm ; 25cm ; 100cm

với L = 45cm thì d = 15cm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021