Catot của một điot chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm2 . Dòng bão hòa Ibh = 10 mA. Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong một giây.

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK trang 99:

Catot của một điot chân không có diện tích mặt ngoài S = 10 mm2 . Dòng bão hòa Ibh = 10 mA. Tính số electron phát xạ từ một đơn vị diện tích của catot trong một giây.

Bài làm:

Điện lượng của điot trong chuyển qua một đơn vị diện tích trong một giây là:

(C).

Số electron phát xạ là: (hạt).

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11