Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? sgk Vật lí 11 trang 199

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 199 Sgk Vật lí lớp 11

Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Góc trông một vật là gì và phụ thuộc vào các yếu tố nào? - sgk Vật lí 11 trang 199

Bài làm:

Góc trông vật được tính theo công thức:

Trong đó là góc trông vật

AB là kích thước của vật

OA là khoảng cách từ vật tới quang tâm

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021