Giải câu 5 bài 33: Kính hiển vi sgk Vật lí 11 trang 212

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 212 Sgk Vật lí lớp 11

Viết công thức tính số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực .

Bài làm:

Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021