Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 10

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Bài làm:

Định luật Cu-lông

Định luật vạn vật hấp dẫn

Giống nhau
  • Tương đồng về biểu thức
  • Cách phát biểu tương đồng
  • Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách
Khác nhau

Bản chất: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm (lực điện).

Độ lớn của lực lớn hơn lực hấp dẫn

Bản chất: Lực tương tác giữa hai vật có khối lượng m (lực cơ học).

Độ lớn rất nhỏ

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021