Giải câu 2 bài 29: Thấu kính mỏng sgk Vật lí 11 trang 189

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 189 Sgk Vật lí lớp 11

Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền tia sáng cho mỗi trường hợp.

Bài làm:

Tính chất quang học của quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật:

  • Mọi tia sáng tới qua quang tâm O đều truyền thẳng qua thấu kính. Hình 29.4a.
  • Mọi tia sáng tới song song với trục chính là tia ló sẽ qua tiêu điểm ảnh F' ( đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh F' ( đối với thấu kính phân kì).

Giải câu 2 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

  • Mọi tia sáng tới qua tiêu điểm vật F ( đối với thấu kính hội tụ) hay có đường kéo dài qua tiêu điểm vật F ( đối với thấu kính phân kì) thì tia ló sẽ song song với trục chính.

Giải câu 2 bài 29: Thấu kính mỏng - sgk Vật lí 11 trang 189

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021