D. Writing Unit 4: Volunteer Work

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 4: Volunteer Work (Công việc tình nguyện). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Write a passage about Oxfam, using the following suggestions. (Viết đoạn văn về Oxfam sử dụng các gợi ý)

  1. being a charitable organization
  2. being existed / early 1940s
  3. being originally founded / help feed starving children / European countries / Second World War
  4. working / almost every country / all over the world
  5. funding / relatively small-scale, inexpensive / effective projects
  6. projects involving / feed starving children / provide education / disadvantaged children / give care and comfort to the poor and the sick / rebuild people’s own lives / carry out irrigation work / plant trees / clear roads / build schools and hospitals
  7. paying attention / poor countries / Third World / in Latin America, Asia, and Africa
  8. Oxfam’s money coming / voluntary contributions / general public

Hướng dẫn giải

Suggested writing:

Oxfam is a charitable organization that was existed since the early 1940s. It was originally founded to help feed starving children in European countries during the Second World War. Oxfam has been working in almost every country all over the world.

Oxfam funds relatively small-scale, inexpensive but quite effective projects. Oxfam’s projects involve feeding starving children, providing education for disadvantaged children, giving care and comfort to the poor and the sick, rebuilding people’s own lives, carrying out irrigation work, planting trees, clearing roads, building schools and hospitals.

Oxfam pays special attention to many poor countries in the Third World, that’s in Latin America, Asia, and Africa. Oxfam’s money comes entirely from voluntary contributions from the general public.

Dịch bài viết:

Oxfam là một tổ chức từ thiện đã tồn tại từ đầu những năm 1940. Ban đầu nó được thành lập để giúp nuôi trẻ em đói khát ở các nước Châu Âu trong Thế chiến II. Oxfam đã làm việc tại hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Oxfam tài trợ các dự án tương đối nhỏ, không tốn kém nhưng khá hiệu quả. Các dự án của Oxfam liên quan đến việc cho trẻ ăn kiêng, chăm sóc trẻ em thiệt thòi, chăm sóc và an ủi người nghèo và người ốm, xây dựng lại cuộc sống của người dân, thực hiện công việc tưới tiêu, trồng cây, dọn dẹp đường xá, xây trường học và bệnh viện.

Oxfam đặc biệt quan tâm đến nhiều nước nghèo trong thế giới thứ ba, đó là ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Tiền của Oxfam hoàn toàn do đóng góp tự nguyện của công chúng.

=> trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P3)


  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021