Đa số dân cư châu Phi thuộc chủng tộc nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 – sgk địa lí 5

Đa số dân cư châu Phi thuộc chủng tộc nào?

Bài làm:

  • Dân cư châu Phi đa số thuộc chủng tộc da đen hay còn gọi là chủng tộc Nêgrôit.
  • Ngoài ra, ở châu Phi vẫn còn một bộ phân nhỏ dân cư da trắng và người lai.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021