Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 86 – sgk địa lí 5

Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?

Bài làm:

Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi, giữa thành thị và nông thôn.

  • Ở đồng bằng, đất chất người đông thừa lao động
  • Ở miền núi, nhiều tài nguyên, thưa dân, thiếu lao động.
  • Khoảng 3/4 dân số sống ở nông thôn, làm nghề nông.
  • Chỉ có 1/4 dân số sống ở thành thị, chủ yếu làm công nghiệp, dịch vụ.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021