Chỉ trên hình 1, vị trí hoang mạc Xa-ha-ra và vùng xa-van châu Phi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 118 – sgk địa lí 5

Chỉ trên hình 1, vị trí hoang mạc Xa-ha-ra và vùng xa-van châu Phi?

Bài làm:

  • Để tìm vị trí hoang mạc Xa – ha – ra, các em chỉ cần quan sát trên lược đồ, vị trí có dòng chữ Hoang mạc Xa – ra- ra thì đó là vị trí của nó.
  • Để xác định vị trí các xa – van, các em chỉ cần nhìn ở bảng chú giải, xác định kí hiệu của xa – van, sau đó tìm vị trí của những kí hiệu đó trên lược đồ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021