Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 – sgk địa lí 5

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì? Phân bố chủ yếu ở đâu?

Bài làm:

  • Ngành lâm nghiệp gồm có 2 hoạt động, đó là:
    • Trồng và bảo vệ rừng
    • Khai thác gỗ và lâm sản khác
  • Những hoạt động này phân bố chủ yếu ở miền núi.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021