Đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê sau và cho biết, xét về ý nghĩa, các phép liệt kê ấy có gì khác nhau:

  • 1 Đánh giá

d. Đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê sau và cho biết, xét về ý nghĩa, các phép liệt kê ấy có gì khác nhau:

(1)

Một canh.. hai canh... lại ba canh

Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành

(2)

Những cảnh sửa sang,tầm thường,giả dối

Hoa chăm,cỏ sén ,lối phẳng ,cây trồng

Bài làm:

(1) Phép liệt kê: Một canh, hai canh...lại ba canh.

  • Liệt kê xét theo ý nghĩa
  • Liệt kê tăng tiếnư

=> Không thể đảo vị trí. Vì sẽ làm lộn ý của câu, người đọc khó hiểu được ý nghĩa của câu và nội dung truyền tải.

(2) Phép liệt kê: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng.

  • Liệt kê xét theo ý nghĩa
  • Liệt kê không tăng tiến.

=> Có thể đảo vị trí. Vì các từ/ cụm từ không được xắp xếp theo trình tự nên khi đảo không làm mất ý câu, vẫn hiểu được nội dung

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021