Đáp án module 4 Tiểu học phần Trắc nghiệm Đáp án module 4 Tiểu học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đáp án module 4 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm module 4 Tiểu học - Sau đây là đáp án trắc nghiệm cuối mô đun 4 Tiểu học, xin được gởi tới quý thầy cô.

Module 4 tập trung vào Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Lưu ý: Đáp án được tô màu xanh

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất: Chọn năng lực nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường.

- Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề trong thực tế

- Xây dựng được tiêu chí đánh giá quan trọng đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

- Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học hoạt động giáo dục

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng: Lựa chọn các đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

- Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

- Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhấtchương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

- Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

- Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên

- Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trườngTiểu học Dấu tích

- Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất: Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

- Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mụctiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổchức thực hiện

- Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dungcác môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

- Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chứccác môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

Câu 4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sauđó bên phải tương ứng

Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, phát triển nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi phù hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình

Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thức

Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn trường mình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục

Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh

Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học sinh, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường

(Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường)

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học

Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đội ngũ giáo viên cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của giáo viên quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế đến giai đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất (Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)): Kế hoạchgiáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ S

Đ

Câu 6. Chọn các đáp án đúng: Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thựchiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trongxây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

- Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt động từđơn giản ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậcTiểu học

- Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc phát triển các hình thức hoạt độngthống nhất các lớp

- Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cựcvề mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể củahọc sinh Dấu tích

- Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trườngcấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những kiến thức của các mônhọc

- Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo cácyêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dunggiáo dục đã được qui định

- Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo cácyêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đạiđa dạng phong phú

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất: Chương trình giáo dục phổ thông 2018được xây dựng theo hướng mở được thể hiện ở các điểm sau:

- Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: không quy định cụthể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

- Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

- Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, định hướngchung về yêu cầu cần đạt: không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

- Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định chi tiết yêu cầu cần đạt, không quy định cụ thể nội dung vàkế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Việc nghiên cứu cácvăn bản chỉ đạo hướng dẫn giúp cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo..........: đồng thời phù hợp với chỉ đạo củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp...... của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: đánh giá hiệu quả

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Bước 1

Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Bước 2

Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học

Bước 3

Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

Bước 4

Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Tham khảo thêm: Câu hỏi tương tác Mô đun 4 Tiểu học chi tiết nhất

Mời bạn đánh giá!
Chủ đề liên quan