Đáp án phiếu bài tập tuần 1 đề B toán 4 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐỀ B

PHẦN 1

1.

a) Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:

B. 99998

b) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là:

C. 10234

2.

a) Đ b) S c) Đ d) S

3.

Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 7; 5; 8; 3 là:

C. 8753

4.

A -> (3)

B -> (1)

C -> (4)

D -> (2)

5. Hiệu của số lẻ bé nhất có năm chữ số và số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 9002

PHẦN 2

1.

a) 5 x (2137 + 2368)

= 5 x 4505

= 22525

b) 10236 - 1028 x 6

= 10236 -6168

= 4068

2. Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999. Số cần tìm là:

99999 : 3 - 333 = 33000

Đáp số: 330000.

3.

Bài giải

Đáp án phiếu bài tập tuần 1 đề B toán 4 tập một

Nếu thềm vào chiều rộng 3cm và bớt ở chiều dài đi 3cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Cạnh của hình vuông là:

96 : 4 = 24 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

24 - 3 = 21 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 + 3 = 27 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

27 x 21 = 567 ()

Đáp số: 567

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021