Phiếu bài tập tuần 4 toán 4 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 4 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 4. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Điền dấu >; =; < thích hợp vào ô trống:

1010 ☐ 909 47052 ☐ 48042

49999 ☐ 51999 99899 ☐ 101899

87 560 ☐ 87000 + 560 50327 ☐ 50000 + 326

2. Chọn câu trả lời đúng:

Các số 789563; 879653; 798365; 769853, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 879653; 798365; 789563; 769853

B. 798365; 879653; 789563; 769853

C. 769853; 789563; 798365; 879653

D. 769853; 798653; 789563; 879653

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Cho là số tròn chục, tìm biết 2010 < < 2025

A. = 2011 B. = 2015

C. = 2020 D. = 2024

4. Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm:

50kg ... 5 yến45 yến ... 450 kg450 yến ... 45 tạ
4 tấn ... 4010 kg5100 kg ... 52 tạ50 tạ ... 5 tấn

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 giờ 25 phút = ... phút

2 phút 10 giây = ... giây

giờ = ... phút

b) 10 thế kỉ = ... năm

20 thế kỉ 8 năm = ... năm

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954, năm đó thuộc thế kỉ:

A. XIX B. XX

C. XVII D. XXI

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Viết các số sau theo thứ tự giảm dần:

a) 15769; 15679; 15796; 15697.

b) 398715; 389517; 359781; 395187; 371958.

............................................................................................................

............................................................................................................

2. Tìm số tròn trăm biết: 15450 < < 15710

............................................................................................................

............................................................................................................

3. Xe thứ nhất chở được 7 tấn xi-măng, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 500kg xi-măng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu tạ xi-măng?

Bài giải

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Năm 2010 kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 1000 năm trước, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, năm đó là năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?

Bài giải

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 83 lượt xem